Huishoudelijk reglement CV DE DOOFPOTTERS (versie 04-11-2022)

DOEL:
Het organiseren en het vieren van het jaarlijkse carnavalsfeest in clubverband met de daarbij
behorende activiteiten en festiviteiten.

BESTUUR:
Het heeft de voorkeur dat het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen,
afzonderlijk gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. De taken worden binnen het bestuur
verdeeld. Een bestuurslid is iedere 5 jaar aftredend en 1x herkiesbaar indien betreffende persoon
dit wenst. Een bestuurslid heeft dus maximaal 10 jaar zitting in het bestuur. Indien een bestuurslid
eerder wenst te stoppen voordat de termijn verlopen is, dan zal er de eerstvolgende
ledenvergadering een nieuw bestuurslid gekozen worden. Is er in dat jaar ook een ander aftredend
bestuurslid , dan zal er dus voor 2 bestuursleden gestemd worden door de leden.

Bij het nemen van besluiten heeft ieder bestuurslid 1 stem, maar als er na stemming binnen het
bestuur een gelijk aantal bestuursleden voor en tegen een besluit stemmen, is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.

Bestuurslid met de functie van penningmeester dient de te betalen facturen door een tweede
bestuurslid te laten paraferen voor akkoord. Penningmeester dient te streven naar alleen giraal
financieel verkeer. Contant geld in kas is niet gewenst. Jaarlijks dient er een kascommissie gevormd
te worden van minimaal 2 leden (geen bestuursleden) van de vereniging.

LIDMAATSCHAP:
-Jeugdlidmaatschap (van 18 tot en met 21 jaar)Contributie bedraagt de helft van volwassen
lidmaatschap. Jeugdleden ontvangen geen munten maar kunnen deze zelf aankopen voor de
clubprijs. De kroegentocht en brunch zit in de contributie voor een jeugdlid inbegrepen.

-Jeugdlidmaatschap onder 18 jaar. Onder bovenstaande voorwaarden. Tevens dienen deze
jeugdleden ten alle tijden onder toezicht van een volwassen lid (ouder/verzorger) te staan bij
clubactiviteiten.

-Volwassen lidmaatschap (vanaf 22 jaar).
Nieuwe leden dienen de eerstvolgende carnaval mee te vieren ter kennismaking. Dat wil zeggen dat
deze persoon met eigen munten werkt en voor de afzonderlijke activiteiten, zoals b.v. de
kroegentocht betaalt als een gastlid. Tijdelijk tenue wordt verstrekt door de CV. Na carnaval beslist
het nieuwe lid of hij/zij daadwerkelijk lid wenst te worden van de carnavalsvereniging. Indien dit het
geval is, zal op de evaluatievergadering zijn of haar lidmaatschap definitief worden.

De contributie dient maandelijks middels automatische overboeking voldaan te worden op de
bankrekening van de vereniging. De vereniging draagt per lid een bepaald bedrag af aan de Stg. dun
Blaouwun Beer en ondersteund financieel de eigen commissies indien nodig.

Vrijdagavond voor Carnaval worden de munten van de CV uitgereikt aan alle leden die aan de
contributieverplichting voldaan hebben. Jeugdleden kunnen vooraf aangeven hoeveel munten zij
willen kopen tegen de clubprijs en deze avond willen ontvangen. Dit geldt ook voor de bijbestelling
van munten door volwassen leden. Munten aangekocht voor de clubprijs kunnen alleen door leden
gebruikt worden. Derden mogen deze munten NIET gebruiken.

Ieder lid dient zich beschikbaar te stellen om jaarlijks aan tenminste 1 activiteit een bijdrage te
leveren. Deze activiteiten zijn: carnavalskrant rondbrengen, versieren clubhuis, zitting in een van de
commissies, hulp bij wagenbouw/loopgroep, oliebollenverkoop, reclamebord dragen of andere
werkzaamheden tijdens kinderoptocht, muziek maken enz. Leden ouder dan 70 jaar zullen niet
aangesproken worden op het niet leveren van inzet voor activiteiten van de vereniging. Inzet van
deze leden wordt wel op prijs gesteld

Correspondentie tussen leden en vereniging gaat via e-mail (indien onmogelijk via de post).
Aanwezigheid op leden- en evaluatievergadering is gewenst.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Restitutie
van al betaalde contributie is niet van toepassing. Echter, als betreffend lid tot 1 maart aan de
contributieverplichting voldaan heeft en zich afmeld voor de kroegentocht , dan zal voor deze
activiteit restitutie van de kosten plaatsvinden. Betreffende persoon dient de kiel en sjaal van de
vereniging in te leveren bij het secretariaat

KLEDING:
Zwarte broek, rok of jurk en/of zwart shirt of blouse. Rode kiel (wordt in bruikleen
gegeven van de vereniging voor een bepaald bedrag). Schoeisel zwart en/of rood van kleur.
Zwart/Rode sjaal (niet verplicht deze altijd te dragen).

Indien dit reglement geen oplossing biedt voor enigerlei vragen en/of problemen dan beslist het
bestuur, eventueel na raadpleging van de leden van de vereniging. Het bestuur heeft het recht om
leden te royeren die zich niet aan het Huishoudelijk Reglement houden nadat deze leden hierop
gewezen zijn en daar geen gehoor aan geven.