HUISHOUDELIJK REGLEMENT CV DE DOOFPOTTERS
 
    
DOEL: Het organiseren en het vieren van het jaarlijkse carnavalsfeest in clubverband met de daarbij behorende activiteiten en festiviteiten.
 
     BESTUUR: Bestaat uit een oneven aantal personen, afzonderlijk gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering. De taken worden binnen het bestuur
     verdeeld. Een bestuurslid is iedere 5 jaar aftredend en 1x herkiesbaar indien betreffende persoon dit wenst. Een bestuurslid heeft dus maximaal
     10 jaar zitting in het bestuur. Indien een bestuurslid eerder wenst te stoppen voordat de termijn verlopen is, dan zal er de eerstvolgende
     ledenvergadering een nieuw bestuurslid gekozen worden. Is er in dat jaar ook een ander aftredend bestuurslid , dan zal er dus voor 2 bestuursleden
     gestemd worden door de leden.
 
     LIDMAATSCHAP:
 
     -Jeugdlidmaatschap (van 18 tot en met 21 jaar) Contributie bedraagt de helft van volwassen lidmaatschap. Jeugdleden ontvangen geen munten
      maar kunnen deze zelf aankopen voor de clubprijs. De kroegentocht en brunch zit in de contributie voor een jeugdlid inbegrepen.
 
     -Volwassen lidmaatschap (vanaf 22 jaar).
 
     Nieuwe leden dienen de eerstvolgende carnaval mee te vieren ter kennismaking. Dat wil zeggen dat deze persoon met eigen munten werkt en
     voor de afzonderlijke activiteiten, zoals b.v. de kroegentocht betaalt als een gastlid. Tijdelijk tenue wordt verstrekt door de CV. Na carnaval beslist
     het nieuwe lid of hij/zij daadwerkelijk lid wenst te worden van de carnavalsvereniging. Indien dit het geval is, zal op de evaluatievergadering zijn
     of haar lidmaatschap definitief worden.
 
     De contributie dient maandelijks middels automatische overboeking voldaan te worden op de bankrekening van de vereniging. De vereniging
     draagt per lid een bepaald bedrag af aan de Stg. dun Blaouwun Beer en ondersteund financieel de eigen commissies indien nodig.
 
     Vrijdagavond voor Carnaval worden de munten van de CV uitgereikt aan alle leden die aan de contributieverplichting voldaan hebben. Jeugdleden
     kunnen vooraf aangeven hoeveel munten zij willen kopen tegen de clubprijs en deze avond willen ontvangen. Dit geldt ook voor de bijbestelling
     van munten door volwassen leden. Munten aangekocht voor de clubprijs kunnen alleen door leden gebruikt worden. Derden mogen deze munten
     NIET gebruiken.
 
     Ieder lid dient zich beschikbaar te stellen om jaarlijks aan tenminste 1 activiteit een bijdrage te leveren. Deze activiteiten zijn: carnavalskrant
     rondbrengen, versieren clubhuis, zitting in een van de commissies, hulp bij wagenbouw/loopgroep, oliebollenverkoop, reclamebord dragen of
     andere werkzaamheden tijdens kinderoptocht, muziek maken enz. Leden ouder dan 70 jaar zullen niet aangesproken worden op het niet leveren
     van inzet voor activiteiten van de vereniging. Inzet van deze leden wordt wel op prijs gesteld.
 
     Correspondentie tussen leden en vereniging gaat via e-mail (indien onmogelijk via de post). Aanwezigheid op leden - en evaluatievergadering
     is gewenst.
 
     Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Restitutie van al betaalde contributie is niet van toepassing.
     Echter, als betreffend lid tot 1 maart aan de contributieverplichting voldaan heeft en zich afmeld voor de kroegentocht , dan zal voor deze activiteit
     restitutie van de kosten plaatsvinden. Betreffende persoon dient de kiel en sjaal van de vereniging in te leveren bij het secretariaat.
 
     KLEDING: Zwarte broek, rok of jurk en/of zwart shirt of blouse. Rode kiel (wordt in bruikleen gegeven van de vereniging voor een bepaald bedrag).
     Schoeisel zwart en/of rood van kleur. Zwart/Rode sjaal (niet verplicht deze altijd te dragen).
     Indien dit reglement geen oplossing biedt voor enigerlei vragen en/of problemen dan beslist het bestuur, eventueel na raadpleging van de leden
     van de vereniging. Het bestuur heeft het recht om leden te royeren die zich niet aan het Huishoudelijk Reglement houden nadat deze leden hierop
     gewezen zijn en daar geen gehoor aan geven

De Doofpotters